Byfornyelsesloven giver mulighed for tilskud til

Det er kommunerne, der administrerer byfornyelsesloven og træffer beslutning, herunder om omfanget af tilskud i de konkrete sager.

Der kan ydes tilskud til:


Private udlejningsboliger

Tilskud kan ydes til vedligeholdelses- og forbedringsarbejder, nedrivning, arbejder nævnt i energimærkning, opførelse af mindre tilbygninger samt fjernelse af skrot og affald.

Ejer- og andelsboliger

Tilskud kan ydes til arbejder på klimaskærmen, nedrivning, etablering af bad, afhjælpning af kondemnable forhold, fjernelse af skrot og affald samt arbejder nævnt i energimærkning.

Tomme private erhvervslokaler og tomme offentligt ejede bygninger

Tilskud kan ydes til udgifterne til ombygning af private erhvervslokaler til udlejningsboliger. Det er en betingelse, at erhvervene er nedlagte eller den hidtidige aktivitet i den offentligt ejede bygning er ophørt, samt bygningerne er bevaringsværdige og skønnes egnet til ombygning inden for en rimelig økonomisk ramme.

Forsamlingshuse og bygninger med lignende anvendelse

Tilskud kan ydes til arbejder på klimaskærmen, etablering af tilgængelighedsforanstaltninger og foranstaltninger, der er foreslået i en energimærkning samt afhjælpning af kondemnable forhold.

Nedrivning af erhvervsbygninger

Tilskud ydes til hele nedrivningsudgiften. hvor erhvervet er nedlagt og bygningen er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere.

Opkøb af nedslidte ejendomme

Tilskud ydes til udgiften til opkøb, hvor ejendommen er beliggende i byer med færre end 5.000 indbyggere eller i det åbne land.

Friarealer

Tilskud ydes til etablering af fælles friarealer og fælleslokaler for flere ejendomme som et tilskud inden for et rammebeløb. I rammebeløbet indgår udgifter til rydning og til selve fællesanlægget, dvs. anlæg og møblering.

Indretning af byrum på tomme grunde i byer med færre end 5.000 indbyggere

Tilskud ydes til indretning og etablering af et offentligt byrum, hvor kommunalbestyrelsen giver eller har givet støtte til nedrivning af en bygning efter byfornyelsesloven.