Undertitel
Hvordan indtager mindre bysamfund landskabsrum og skaber ny identitet

Projekttype
Udviklingsprojekt

Kategori
Byen og byudvikling

Årstal for igangsættelse
2019

Årstal for afslutning
2022

Projektets resultat
Produktet kan videreudvikles

Projektet er støttet af
Bolig- og Planstyrelsen
Aalborg Kommune

Projektansvarlig: firmanavn
Aalborg Kommune

Projektansvarlig: website, angiv http:// eller https://
https://www.aalborg.dk

Projektgruppe: firmanavn(e)
Aalborg Kommune
Forvaltningen By og Land:
Byudvikling og Byggeri
Byer og Natur

Proceskonsulent:
Plan Gruppen ApS


Følgegruppe: firmanavn(e)
Styregruppe:
Bolig og Planstyrelsen
Aalborg Kommune: Forvaltningen By og Land

Proceskonsulent:
Plan Gruppen ApS

Lokal følgegruppe
Aalborg Kommune og Samrådet i Frejlev

Projektets idé
Projektets idé er at se på, hvordan mindre bysamfund kan indtage
byens landskabsrum og skabe ny grøn identitet - Skabe transformation og nye sammenhænge med grøn byudvikling.
Projektet skal desuden give forståelse for og viden om naturens udfordringer og muligheder i byerne og om biodiversitet i byerne.

Projektets formål
Det Grønne Frejlev er tænkt som et udstillingsvindue for mindre byer med naturpotentialer, der gerne vil arbejde med grøn byudvikling.

Udviklingsprojektet handler om bæredygtig byudvikling i Aalborg Kommune og om, hvordan vi kan bruge de by- og landskabsrum, som vi deler med hinanden og med planter og dyreliv.

Aalborg Kommune arbejder på at få mere rig natur i alle kommunens byer. Med støtte fra Bolig og Planstyrelsens byfornyelsespulje er Frejlev den første by i kommunen, der har arbejdet med en samlet vision for en grøn udvikling i en hel by.
Voksne og børn deltager i en byudvikling, der giver mere plads til plante- og dyreliv og bedre livskvalitet til alle.

Projektets mål er:
- Mere rig natur i byen
- Naturen tættere på borgerne
- Udvikle i fællesskab
- Skabe ny grøn identitet gennem dialog og konkrete projekter
- Samarbejde om drift

Erfaringer og anbefalinger
Frejlev projektet har vist, at mindre byer kan få meget livskvalitet for pengene ved at invitere naturen indenfor. Man skal dog være opmærksom på at afsætte den nødvendige tid til at lære sin natur og muligheder at kende og at der også skal være tid til at vænne sig til, at natur kan se helt anderledes ud end den plejer.

Byudvikling kan i sig selv rumme mange udfordringer og muligheder, men når der kommer fokus på det grønne og naturen, er der mange flere fagligheder og viden, der skal med i spillet. Der er endnu ikke mange erfaringer eller eksempler på helhedsorienteret grøn byudvikling, der giver den vilde natur plads i byerne. Med dette projekt har vi gjort et forsøg sammen med borgerne i Frejlev, der velvilligt har stillet sig til rådighed for et samarbejde, der har været udviklende og inspirerende for alle parter.

Frejlevprojektet er et godt forsøg på at få by og natur til at hænge sammen. Kommunen har arbejdet helhedsorienteret for at få strategierne for byudvikling og naturudvikling til at gå hånd i hånd.

Et andet godt udgangspunkt var kortlægning af byens naturpotentialer. Der er kigget grundigt på, hvilke natur- og biodiversitetskvaliteter, der allerede var til stede. I en grøn strategiplan for byen blev der taget stilling til, hvilken natur man gerne vil udvikle og passe på.

Projektet har arbejdet med et mix af projekttyper for at opnå den størst mulige effekt i forhold til at skabe mere natur, få borgerne tættere på naturen og øge bevidstheden om natur og byens grønne identitet.

Der har været fokus på tæt parløb med lokale helt fra start. Lokale har medvirket til at skrue processen sammen på en måde, så alle har følt sig velkommen - både ildsjæle og skeptikere.

TID, TID og TID er måske det væsentligste nøgleord i processen. Forståelse af hvad naturen kan være i byen, er for mange borgere svært at forestille sig. Der er brug for tilstrækkelig tid til modning, inspiration, viden og ikke mindst dialog på stedet - om stedets muligheder.

Altafgørende for projektets resultater har været kommunens ligeværdige fokus på byplanlægning, landskabsplanlægning og biologi. Projektgruppen har været sammensat af fagpersoner,
der har været i stand til at håndtere et komplekst samarbejde med borgerne, med mange og alsidige ønsker til hvad naturen skal tilbyde og hvordan den skal se ud.

I den sammenhæng har det været vigtigt, at projektet har haft en smal organisering, hvor projektlederen har haft den centrale rolle som koordinator, med rammer for at kunne træffe hurtige beslutninger. Det har givet den nødvendige smidighed i et projekt med mange ubekendte i både processen, samarbejdet og gennemførelsen.

Endelig skal det siges, at håndholdt samarbejde med entreprenørerne var forventeligt, men også nødvendigt. Det særlige hensyn til vild natur og biodiversitet er nyt. Biolog
og Landskabsarkitekt har været til stede under arbejdet for at vejlede om materialer og indretninger, der skulle håndteres på en helt særlig måde, for at den ønskede virkning for naturen opstår.Projektbeskrivelse
Borgernes lyst til at deltage i Det Grønne Frejlev var afgørende for projektets gennemførelse. Det centrale fokus i processen var fra start samarbejde lokalt, dialog og kommunikation.

Projektledelsen har arbejdet tæt på borgerne i hele forløbet - også i tilrettelæggelsen af samarbejdet. Kommunens projektledere har med fingeren på pulsen styret mellem projektmål, mange interesser, behov for ny viden om natur, dialog og kommunikation og har også håndteret modvilje og skepsis til projektet.

PROJEKTFASER
Projektet er gennemført i 4 faser:

1. Inspiration og viden - Klogere på naturen.
Sammen med lokale samarbejdsparter blev der planlagt en bred palette af information, viden og underholdning, der kunne stimulere nysgerrighed og lysten til at blive klogere på naturen. Formålet var at mobilisere borgerne og klæde på til idéudveksling.

2. Grøn strategi, projektidéer og prioritering af projekter.
På baggrund af naturvandringer og kaffemøderne gav kommunens fagfolk og konsulenter forslag til grønne temaer og strategier, som borgerne kunne arbejde med. På et arbejdsmøde blev temaerne grundigt belyst og debatteret. Borgerne besluttede, hvilke temaer der skulle konkretiseres og i samarbejde med borgerne blev der udarbejdet en Grøn Strategi og udpeget 6 delprojekter, der skulle gennemføres.

3. Modning og gennemførelse af projekter.
Der blev dannet 4 arbejdsgrupper med deltagelse af i alt 30 borgere. Nogle af borgerne medvirkede i flere af grupperne.
Man blev enige om at starte med gennemførelsen af markante projekter, der kunne øge borgernes og omgivelsernes opmærksomhed og skabe ny forståelse for projektets muligheder. Projekterne skulle udføres på centrale steder i byen, langs hovedgaden, hvor der passerer mange borgere. Anden fase i gennemførelsen bestod af projekter, der kunne styrke læring, samarbejde og fællesskab omkring Det Grønne Frejlev. Der var indregnet tid til modning. Det var projekter som skulle gennemføres i samarbejde med skole/hal og børn og projekter, der skulle gennemføres i Frejlevs boligområder - helt tæt på borgerne - og endelig var det tanken i fællesskab med borgerne at få gennemført et sammenhængende stiforløb i naturen omkring byen.

4. Drift
Flere af projekterne er gennemført på kommunale jorder og indgår derfor i kommunens fremtidige drift, men det er lykkedes at få ejerne af private jorder til at overtage den nye grønne drift af projekter, der er udført på deres jorder. Der er lavet driftsaftale med menighedsrådet om drift af projekterne omkring kirken og grundejerforeningerne i 2 boligområder har overtaget den nye drift af deres fællesarealer, som indgår i projektet.

RESULTATER
Projektets resultater består af en grøn visionsplan, med idéer til hvad Frejlev kan arbejde med også i fremtiden, og 6 delprojekter valgt af borgerne i Frejlev. Projektet og Frejlevmodellen for grøn byudvikling er beskrevet i publikationen: "Det Grønne Frejlev"

Projekterne har både signalværdi og nytteværdi.

1+2 Portaler og Kirkebakken
Signalværdien er tydelig i de to markante portaler og pejlemærker for byen, placeret ved hovedgaden. Den første er placeret på kirkebakken ved Frejlev Kirke. Den danner velkomstportal til byen, som en gigantisk stensætning, med udvalgte sten fra nærliggende grusgrave. Den anden danner
en byportal/byhave midtvejs på hovedgaden, hvor den er udformet som en grøn byhave for mennesker, planter og dyr.

3 Naturområder ved skole og hal
Skole- og halsamarbejde har været et stort aktiv under hele processen. Et skovareal ved skole og hal er blevet til en naturskov og -sti og et overdrev. Skolebørnene har været involveret i etableringen og vil fremover også i leg og undervisning følge naturområdernes udvikling.

4 Grønne boligområder
Et par grundejerforeninger samarbejder om at skabe grønnere og rigere fællesarealer på synlige steder i deres boligområder. Her kan alle borgene i Frejlev i de kommende år blive inspireret og følge med i, hvordan arealerne udvikler sig, når de slentrer forbi på det nye sti-loop, der passerer områderne.

5 Stinetværk
En stigruppe har arbejdet med at binde Frejlev sammen i et sti-loop, som de har døbt Frejlevrunden. Ruten er ca. 10 km lang og passerer flere af projekterne undervejs. Der er kommet nye udsigtspunkter, nye opholdssteder og græssende dyr indtager nye arealer.

6 Græssende dyr
Frejlevs gamle kystskrænter har tidligere været mere synlige i landskabet som følge af afgræsning med dyr sandsynligvis i århundreder. Skrænterne har ikke kunnet opdyrkes og rummer derfor i dag stadig partier med artsrige overdrev og områder, der med begrænsede indsatser vil kunne genopstå som fine naturperler.

Der er i projektet gennemført et projekt med hegning og afgræsning af den gamle, markante kystskrænt langs nordkanten af byen. Derved fremmes biodiversiteten og de store forekomster af bjørneklo bekæmpes.

KORT- HVAD HAR PROJEKTET TILFØRT FREJLEV
• Starten på en grøn identitet
• Varierede naturoplevelser helt tæt på
• Rekreative opholds- og aktivitetssteder
• Øget naturglæde og stolthed


Private boligejere

Beboere/brugere

Bygherrer

Boligforeninger

Organisationer og foreninger

Skoler og institutioner

Kommuner og myndigheder

Rådgivere

Byggeriets leverandører

Forskere

Titel
Det Grønne Frejlev

Beskrivelse af rapport/produkt
Rapporten beskriver Frejlev modellen - Hvordan indtager mindre bysamfund landskabsrum og skaber ny identitet

Webadresse (URL) til hvor materialet kan findes
https://www.aalborg.dk/oplevelser/natur-og-parker/skove-og-natur/rig-natur/det-groenne-frejlev

Download dokument (PDF)

Titel
Slået sti ved kirkebakken


Ophavsret
Plan Gruppen

Årstal
2021


Titel
Velkomstportalen - nyanlagt


Ophavsret
Aalborg Kommune

Årstal
2021


Titel
Byportalen - Byhaven


Ophavsret
Aalborg Kommune

Årstal
2021


Titel
Bihoteller ved skolens naturstier - udført sammen med skoleelever


Ophavsret
Plan Gruppen

Årstal
2022


Titel
Elevernes inspirationsdag sammen med Sebastian Klein og naturvejlederne


Ophavsret
Lone Brunø

Årstal
2021


Titel
naturvandring i Frejlevs grusgrave


Ophavsret
Plan Gruppen

Årstal
2020


Titel
Skoleeleverne lave bihoteller


Ophavsret
Plan Gruppen

Årstal
2021