Projekttype
Udviklingsprojekt

Kategori
Arkitektur og teknik

Årstal for afslutning
2002

Projektets resultat
Produktet kan videreudvikles

Projektet er støttet af
Projektet er støttet af Erhvervs- og Boligstyrelsen ( nu Socialministeriet)

Projektansvarlig: firmanavn
Nova 5 arkitekter a/s

Projektansvarlig: website, angiv http:// eller https://
http://www.nova5.dk

Projektgruppe: firmanavn(e)
NOVA 5 arkitekter a/s, Dominia A/S rådg. ing., Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
(BBI), Byfornyelse København,

Følgegruppe: firmanavn(e)
Erhvervs- og Boligstyrelsen, Byggeri og Bolig, Københavns Kommune, GW Sprinkler, Træbranchens
Oplysningsråd

Projektets idé
I projektet ændres fokus fra, at trappen skal være udført af brandsikre materialer
til i stedet at udføre et system til brandsikring af selve trapperummet- i dette tilfælde
med etablering af sprinklingsanlæg.

Projektets formål
Hovedformålet er at undersøge, om bitrappens areal i en eksisterende ejendom kan inddrages
i lejlighedernes areal og anvendes til andet formål for derved at kunne tilføre boligerne
større boligmæssig kvalitet og værdi.
Projektet er således en undersøgelse af mulighederne for, hvordan man - når visse
forudsætninger er opfyldt - kan udføre en brandsikring af hovedtrapper af træ i eksisterende
etageejendomme, uden at der sker en forringelse af de sikkerhedsmæssige forhold.


Erfaringer og anbefalinger
Projektets resultater er foreløbige.
- Såfremt myndighederne, efter afslutning og evaluering af det igangværende demonstrationsforsøg,
tillader brugen af denne form for brandsikring af den eksisterende hovedtrappe af
træ, er der betragtelige økonomiske gevinster at opnå, idet både udgifter til materialer
og løn formindskes væsentligt.
- Resultaterne fra forsøgsopstillingens fire demonstrationsforsøg var særdeles overbevisende,
og det blev på den baggrund besluttet at fortsætte forsøget med et demonstrationsforsøg
i fuld skala i en konkret byfornyelsessag. Denne er p.t. under projektering, hvorfor
det ikke er muligt at konkludere noget entydigt.
- I laboratorietestens prøveopstilling blev der ført en enkelt vandstigestreng, som
løb på vægstykket mellem de to entredøre, og her på blev der monteret en sprinklerhoved
på hver hovedrepos. Denne løsning var yders diskret og uden forringelse af hverken
de håndværksmæssige kvaliteter eller arkitekturen i trapperummet i øvrigt.Projektbeskrivelse
Projektet omfatter to delprojekter, hvor det første der er afsluttet, omhandlede en
analyse af det samlede potentiale i Danmark, en vurdering af to forskellige metoder
til brandsikring - i form af enten en inddækning af samtlige overflader eller sprinkling
samt en udredning af de lovmæssige forhold og myndighedskrav til denne type brandsikring.

Det andet delprojekt vedrører henholdsvis kontrollerede fuldskalaforsøg, dvs. med
en prøveopstilling i 1:1 i et laboratorium (forsøgsrapport foreligger), samt et demonstrationsforsøg
på en konkret byfornyelsesejendom, hvor projekteringen pt. er i gang, og som forventes
gennemført i løbet af 2004/05.

Hvis metoden efter afprøvningen viser sig at leve op til forventningerne og efterfølgende
bliver godkendt af myndighederne, vil det på grund af de betragtelige besparelser,
som metoden rummer blive muligt at modernisere en større del af den eksisterende bygningsmasse
indenfor den samme økonomiske ramme, d.v.s. at der kan nyindrettes flere boliger med
tidssvarende faciliteter som WC-/baderum og nye køkkener for færre penge uden at der
sker en forringelse af de sikkerhedsmæssige forhold, mens boligerne og ejendommen
alene forbedres og dermed tilføres højere kvalitet.Private boligejere

Beboere/brugere

Bygherrer

Kommuner og myndigheder

Rådgivere

Byggeriets leverandører

Titel
Brandsikring af trætrapper i byfornyelsen

Beskrivelse af rapport/produkt
Udredningsrapport udarbejdet for Erhvervs- og Boligstyrelsen, marts 2002, Forfatter: Anders Dragheim, NOVA 5 arkitekter a/s

Download dokument (PDF)